Za pět sekund budete přesměrováni na nové webové stránky SDH Svinov.

Historie sboru

Bohužel již není mezi námi nikdo, kdo stál u založení zdejšího hasičského sboru a který by svými připomínkami přispěl k objasnění příčin jeho založení. Prvotní doklady o zrodu hasičského sboru uchovával ve svém bytě zdejší řídící učitel Josef Míček, který působil v dobách předmnichovské republiky ve funkci vzdělavatele. Jeho dům však ke konci války vyhořel do základů a sním i veškeré doklady. Musela jsem se tedy opírat o záznamy v hasičské kronice, kterou napsal a upravil tehdejší starosta České ústřední hasičské jednoty Titus Krška. Taky o záznamy v zápisech z výborových schůzí, které postupně sepsali jednotliví jednatelé a hlavně pan ALFONS KUDĚLKA.

Takže něco málo k historii obce Svinov. Původní osada vznikla již počátkem 12. století. Patřila velehradskému klášteru, její obyvatele byli české národnosti a živili se převážně zemědělstvím. Obec později změnila své majitel a to hned několikrát. Poslední jeho vrchností se stal hraběcí rod Wilczků. Obec Svinov čítala v době založení sboru 150 obytných domů se stodolami, kůlnami a stájemi. Budovy byly pokryty slaměnými došky. Jsou zde C.K. severní dráhy Ferdinandovy, parní mlýn a pekárna.

V době národního obrození i u nás ve Slezsku vlastenci např. Dr. Antonín Gruda, Josef Stratil, profesor Antonín Vašek a jeho syn Petr Bezruč (vl. jménem Vladimír Vašek) a mezi nimi i učitel Rudolf Gudrich, který pocházel z Hrabyně. Již v roce 1862 byl založen v Opavě první německý hasičský sbor. V roce 1883 Rudolf Gudrich zakládá první Český hasičský sbor v Opavě-Kylešovicích a současně s tím vydává první český hasičský časopis „Opavský hasičský věstník“, který rediguje a do kterého převážně přispívá svými články. Jako apoštol chodí obětavě po českých obcích a vesnicích po Slezsku, aby burcoval a radil při zakládaní hasičských sborů. I naše rodná vesnice Svinov nemohla dále zůstat stranou tohoto dění.

V roce 1889, tedy přesně před 120. léty, nevíme však v který den se sešlo ve schůzové místnosti hostinského Ferdinanda Bergra 52 místních občanů k první ustavující schůzi dobrovolného hasičského sboru ve Svinově. Popud k založení sboru dal učitel, učící na obecné škole ve Svinově Alois Otýpka. Z kroniky obce lze vyčíst, že tehdejším starostou byl rolník Antonín Rokyta a členy obecní rady mj. Alois Malík a správce tehdejšího velkostatku Wilska Josef Greipel. Tito členové podpořili založení hasičského sboru a také se stali jeho členy. Pro začátek jeho činnosti mu výše jmenovaní zakoupili z prostředků obce ruční stříkačku a potřebné hasičské nářadí jako žebře, sekery, nářadí apod.
Na první ustavující schůzi hasičského sboru byl zvolen starostou Josef GREIPEL, náčelníkem Alois OTÝPKA a jednatelem další učitel zdejší školy Klement Kresta. Dále bylo do výboru zvoleno 11 členů převážně z řad rolníků a chalupníků. Sbor se měl čile k světu. K 10. výročí svého založení vlastnil 2 stříkačky i s příslušenstvím a to od firmy KNAUST a SMÉKAL a hotovost 1700 zlatých. Za prvních deset let uhasil 10 požárů v místě a širokém okolí.

Tehdejší hasičský sbor se stal prvním spolkem a také prvním kulturním střediskem ve Svinově pro místní občany. V pěti letech své činnosti sehráli členové v sále tehdejšího fojtství 4 divadelní hry vlasteneckého charakteru, nacvičovali národní tance a pořádali slavné plesy a zahradní slavnosti.
V průběhu 1. světové války řady svinovských hasičů citelně prořídly. Výbor se sešel v kompletním složení 22. 8. 1914, aby probral nejnutnější opatření po dobu války. Poté se teprve 15. 1. 1917 sešla valná hromada v hostinci u Hurníka, které se zúčastnilo pouze 12 starších členů. Dne 15. 12. 1918 byla svolána do obecního hostince valná hromada, kde byl zvolen nový výbor v čele se starostou, rolníkem Antonínem Kudelou.

Z období 2. světové války je nutné se zmínit o datu 14. 7. 1929, kdy tehdejší župní starosta František Blažej předal sboru do užívání novou motorovou stříkačku PS – 16, kterou si členové pořídili z výtěžků konaných společenských akcí a sbírky mezi místními občany.

Nadešel rok 1938 – rok mnichovské dohody. Ani náš sbor nebyl ušetřen této tragédie, která silně zachvěla dosud pokojným životem v naší obci. 22. ledna 1939 se schází výbor hasičského sboru, aby vyslechl z úst zástupce velitele Otakara Malíka zdrcující zprávu, že bude do sboru nasazeno německé vedení. Výbor se rozešel ve sklíčené náladě a pak nastala doba temna – okupace. Z této doby se nezachovaly žádné písemné záznamy o činnosti sboru.

Když se po ukončení války přišli věrní členové podívat do hasičské zbrojnice, zůstali otřeseni.Zbyla jim rezavá kamna, vytlučená okna, polámaná výstroj, rozbitý naviják a oči pro pláč. Nastala sháňka po ztracené výstroji, která se našla částečně v Butovicích a Bílovci v tamějších zbrojnicích, ale materiální škody se zdaleka nahradit nedaly. 13. 6. 1945 se sešel po ukončení války výbor, který fungoval před okupací. Nejprve se usnesli, že uspořádají mezi sebou sbírku, která vynesla 1600,-Kč. To byl první poválečný kapitál. Další účinnou pomoc nám poskytl hasičský útvar Vítkovic, který nám zapůjčil a později věnoval hasičský agregát PS – 8. Hlavní cíl tehdejšího výboru byl získat v co nejkratší době dopravní auto a opravit těžce poškozenou zbrojnici. V roce 1945 se začalo s opravou hasičské zbrojnice. Opravy se prováděly vždy svépomocí a až v roce 1962 došlo k další etapě oprav.
Národní výbor dodal plechy a opravila se střecha, o pět let později se sehnaly desky na věž, která se zároveň natřela. V roce 1968 se dělala na zbojnici nová omítka. Velkou zásluhu na stavebních úpravách měl Adolf Kotala.
V roce1972 se odstěhoval ze zbrojnice Eduard Kytalka, který zde bydlel a zastával funkci zbrojíře. V tomto roce se ze zdravotních důvodů vzdal funkce předsedy pan Alois Dvořáček. Na mimořádné schůzi byl zvolen do funkce předsedy pan Gustav Buček, který byl ve funkci až do roku 1990.


Něco málo o hasičské technice:
V roce 1949 nám bylo přiděleno auto značky AERO, které bylo bez střechy, ale za pomocí členů se podařilo auto opravit a zastřešit. Auto vypadalo jako dnešní Avie a sloužilo nám do roku 1972, kdy bylo vyřazeno. Jako náhrada přišla v tomtéž roce Praga RN, která sloužila do roku 1979. Poté jsme dostali tatru 805, která byla více v poruše než akceschopná. V roce 1981 nám byla přidělena nová AVIE s veškerým příslušenstvím a chod sboru začal fungovat úplně jinak. Do Avie se naložilo celé mužstvo i s hasičskou výzbrojí a mohlo s jezdit na hasičské soutěže do okolí.

Přesto, že převážnou část členské základny tvořili a tvoří hlavně muži, vždy k nim patřily a patří i ženy, které zde nejsou na okrasu, ale staly se rovnoprávnými členkami sboru. Nejen svou účastí na brigádách a úklidu hasičské zbrojnice, ale i svou prací ve výboru a vytvářením správné atmosféry a rodinného zázemí. Velkou zásluhu mají také na výchově naší mladé hasičské generace, která nás v budoucnu nahradí. Myslíme si, že jim patří velký dík a obdiv za to, že přes své zaměstnání a starosti o domácnost si dokáží udělat čas na činnost sboru a hasičský sbor.

V roce 1987 se nám podařilo znovu založit družstvo mladých hasičů, které se tehdy pod vedením Petra Bučka a Věrky Chamrádové zúčastňovalo soutěží a hry „Plamen“ v nichž dosahovalo velmi dobrých výsledků.

Od roku 1989 – po sametové revoluci se k nepoznání změnily formy pracovní činnosti a životního prostředí a je jisté, že tomuto procesu jsme se nevyhnuli ani my – hasiči.

Vážení přítomní,
dalo by se hodně mluvit o spolkovém životě za poslední období, ale upustíme od toho. Nám jde především o to, abychom si připomněli události, za jakých vznikl před 120. lety náš sbor dobrovolných hasičů.

Rok 1991
• novým předsedou se stává ing. Tomáš Valder
• pro zásahovou jednotku se kupují nové mundůry
• čerpání zatopených sklepů ve staré Porubě a v kuchyni místního JZD
• zřídil se kout na ruské kuželky

Rok 1992
• dětské družstvo skončilo v okresním kole hry Plamen na skvělám 2. místě
• družstvo žen se zúčastnilo 8 soutěží z nichž největší úspěch bylo 2. místo v Dolní Bečvě
• muži se zúčastnili soutěže v Odrách, závodilo se dle starých směrnic s PS – 8 a vyhráli 1. Místo

Rok 1993
• žáci vedou ve hře Plamen a vyhrávají soutěž v Dolní Lhotě
• dorostenci věnují hodně času tréninku a zdokonalování závodních metod
• ženy excelují - 1. místo v Plesné, Svinově, Odrách, na velké ceně republiky končí na krásném 8. místě
Rok 1994
• žákovské družstvo je v rozkladu
• družstvo dorostenců postupuje na mistrovství republiky v Žamberku a vybojuje 3. místo, Radim Švejda se stává mistrem republiky v běhu na 100 m překážek

Rok 1995
• družstvo dorostenců opět postupuje na mistrovství republiky, které se tentokrát koná v Kopřivnici a končí na 2. místě, dominuje v požárním útoku
• ženy se zúčastnili pouze 5 závodů, 4. místo velká cena Slatiny
• muži vytvořili nové družstvo, účastní se 40 závodů z toho 8 vyhráli

Rok 1996
• v tomto roce dorostenci přechází mezi muže a část z nich nastupuje základní vojenskou službu
• ženy závodili poskrovnu, přesto se jim podařilo 4x urvat vítězství
• Radim Švejda se stává mistrem republiky i v kategorii mužů a probojuje se do výběru reprezentace ČR pro mistrovství světa v Dánsku
• sbor zakoupil starší přívěs s PPS 12 pro soutěžní družstvo a plastová káď, která nám slouží dodnes
• v tomto roce byla vyřazená zásahová jednotka z potřeb HZS MMO a započali jsme spolupráci ÚMob Svinov

Rok 1997
• tento rok byl pro celou republiku díky povodním katastrofický a i pro náš sbor tragický, téměř do konce roku jsme se potýkali s následky této tragédie

Rok 1998
• v tomto roce jsme předali zásahové vozidlo na generální opravu
• pořádáme 1. ročník soutěže Svinovský pahorek na počest Radomíra Kotaly, který zemřel při povodních v roce 1997

Rok 1999
• oslavy ke 110. výročí SDH Svinov spojené s ukázkou techniky a zásahu požáru místní základní školy
• konec roku smutně poznamená úmrtí dlouholetého člena SDH a výboru Jaromíra Kotaly
• jako každoročně byl uspořádán hasičský bál a májová veselice

Rok 2000
• družstvo mužů se zúčastnilo 44 závodů z toho v polovině případů skončilo do 3. místa
• v tomto roce bylo odpracování 315 hodin na hasičské zbrojnici
• nově zvolený předseda pan Luboš Buček se ujímá své funkce

Rok 2001
• soutěž o Svinovský pahorek jsme již nemohli pořádat z důvodu stavění obchodního domu na místě konání na ulici E. Rošického
• na závěr prázdnin jsme pořádali 4 denní výlet do Jánských Koupelí pro členy a jejich blízké

Rok 2002
• v červnu tohoto roku se konala Svinovská pouť a v naší zbrojnici se pořádalo Caruso show
• poprvé a naposledy jsme pořádali memoriál Alfonse Kudělky na hlavní cestě před hasičárnou
• během letních prázdnin jsme pořádali dva turnaje v nohejbalu, což se stává tradicí

Rok 2003
• od tohoto roku máme k dispozici pro zimní přípravu tělocvičnu místní školy

Rok 2004
• v tomto roce slaví sbor 115. Výročí založení, které vyvrcholí námětovým cvičením, slavnostní schůzí a pohárovou soutěží konanou poprvé na místním fotbalovém hřišti
• v tomto roce jsme poprvé pořádali maškarní bál pro dospělé a zahájili tím tradici těchto akcí
• koncem soutěžní sezóny jsme pořádali zájezd do vinných sklípků v Dolních Věstonicích

Rok 2005 – 2008
• memoriál Alfonse Kudělky je zařazen do seriálu soutěží moravskoslezské ligy a účastní se jej pravidelně kolem 60 družstev mužů a žen
• každoročně udržujeme tradici hasičského plesu, maškarního plesu pro dospělé, stavění a kácení máje, fotbalového turnaje, dětské soutěže a nohejbalových turnajů. Také zajišťujeme prodej na svinovské pouti a dětském dnu pořádané ÚMob Svinov.
• družstvo mladších i starších žáků se pravidelně zúčastňuje hry plamen pod vedením Kamila Vencla a v poslední době i Ostravské ligy.
• od roku 2008 máme opět i dorostenecké družstvo
• družstvo mužů se účastní moravskoslezské ligy, největším úspěchem bylo 7. místo v celkovém hodnocení, za sezóny se mužům podaří objet až 70 soutěží. Během tohoto období si závodní družstvo pořídilo vozidlo Furgon pro svou potřebu.
• po mnoha letech slibů předchozích starostů obecního úřadu, se za nesmírného úsilí paní starostky ing. Hauptové započalo na podzim 2008 se stavbou nové zbrojnice na ulici Jelínkova. Budeme ji slavnostně otevírat 12. září 2009.
• u příležitosti 120. let založení dobrovolného sboru hasičů ve Svinově a otevření nové hasičské zbrojnice, bude rovněž vysvěcen monsignorem Lobkowiczem náš hasičský prapor

Na závěr bych chtěla poděkovat především paní starostce ing. Hauptové za vybudování nové hasičské zbrojnice a zajištění sponzorů na financování praporu . Také chci poděkovat jednotlivým členům, kteří se mimořádně zasloužili o rozkvět a blaho našeho sboru, hlavně za finanční podporu a za čas, který věnují všem dobrovolným akcím. Velký dík patří i sponzorům, kteří nám věnují věcné i finanční dary pro náš sbor.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one